Pn. - Pt. 7.00-17.30, Sobota 7.00 - 14.00
oponypulawy@gmail.com
609 392 111

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych opon. Przy zakupie montaż, wymiana zaworów oraz utylizacja gratis.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”). RODO wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych w wielu dziedzinach życia, w tym ma wpływ na korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem naszego serwisu oponypulawy.pl. W trosce o bezpieczeństwo przekazywanych nam przez Ciebie danych osobowych wdrożyliśmy procedury wymagane przez przepisy RODO. W poniższej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług. Zapoznaj się proszę z poniższą informacją przed przejściem do naszego serwisu.

1. [DANE ADMINISTRATORA]

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kamil Mizera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Serwis Ogumienia Kamil Mizera, adres: ul. 6 sierpnia 12, 24 – 100 Puławy, NIP: 7162672839 (zwany dalej „ADO”).

Dane kontaktowe ADO: tel.: 609 392 111, adres e-mail:oponymizera@gmail.com, strona internetowa: https://oponypulawy.pl/ będąca stroną internetową sklepu prowadzonego przez ADO (zwanego dalej „Sklep”).

2. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

ADO przetwarzać będzie Twoje dane osobowe w następujących celach:

2.1 świadczenie przez ADO usługi prowadzenia konta użytkownika Sklepu, w tym założenia konta, uwierzytelniania użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych; w tym celu ADO wykorzystywać będzie dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie w korespondencji zawierającej informacje o problemie technicznym (podstawą prawną przetwarzania danych będzie wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.2 umożliwienie ADO wykonania umowy zawartej z Tobą, kontaktowanie się z Tobą w celu zrealizowania umowy oraz obsługa transakcji (podstawą prawną przetwarzania danych będzie wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.3 marketing i badanie satysfakcji ze świadczonych usług (podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes ADO polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.4 rozpatrywanie reklamacji, obsługa zgłoszeń, odpowiedź na pytania, windykacja należności, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, zapewnienie rozliczalności, czyli wykazania spełnienia obowiązków ciążących na ADO, a wynikających z przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes ADO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.5 wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta (podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.6 gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji, której obowiązek przechowywania przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej (podstawą prawną przetwarzania danych będzie konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c);

2.7 statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej oraz Sklepu, jak również zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego (podstawą prawną przetwarzania danych będzie konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, art. 6 ust. 1 lit. c oraz prawnie uzasadniony interes ADO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz będzie niezbędne w celu wykonania umowy z ADO.

4. [CZAS I ZAKRES PRZETWARZANIA]

4.1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2 powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie krócej niż do ustania możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 4.2 i 4.3 poniżej.

4.2 Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiła wyłączną podstawę do ich przetwarzania to dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.

4.3 Dane zapisane z plików cookies (ciasteczek) przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

4.4 ADO kierując się zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5 RODO będzie dokonywał systematycznego audytu danych osobowych i usuwał dane, których przetwarzanie nie jest niezbędne według następujących kryteriów:

4.4.1. Zasada ogólna: Dane niezbędne w zakresie realizacji umowy będą przechowywane do jej zakończenia, zaś po tym czasie dane będą przetwarzane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przez prawo, jednak nie krócej niż do chwili ustania możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

4.4.2. Dane, których przetwarzanie jest wymagane wyłącznie w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.

4.4.3. Dane przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4.4.4. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych i będzie to jedyna podstawa ich przetwarzania to ADO zaprzestanie ich przetwarzania z chwilą wycofania udzielonej zgody.

5. [ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH]

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

5.1. Dostawcy towarów i usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zgodnych z art. 28 RODO - przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom i producentom towarów, które zamawiasz (w tym zwłaszcza w celu wykonywania przez nich obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości towarów) oraz dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi marketingowe, firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i gwarantują przestrzeganie wymogów stawianych przez RODO.

5.2. Organy państwowe - przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to pisemnie uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. [UPRAWNIENIA]

Każdej osobie, w tym również Tobie, w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w dowolnym momencie, przysługuje prawo do:

6.1. dostępu do danych, które jej dotyczą;

6.2. sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe;

6.3. uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

6.4. usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, wbrew postanowieniom RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

6.5. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą;

6.7. przeniesienia danych, które jej dotyczą do innego Administratora;

6.8. uzyskania informacji o zabezpieczeniach stosowanych przez ADO, w zakresie ochrony danych osobowych, które jej dotyczą;

6.9. uzyskania kopii danych osobowych, które jej dotyczą lub informacji o miejscu udostępniania tych danych;

6.10. zwrócenia się do ADO z prośbą o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą i sposobie realizacji uprawnień przewidzianych powyżej;

6.11. niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).

7. Z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, zgodnych z art. 21 ust. 1 RODO.

8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego.

9. [PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO PAŃSTWA TRZECIEGO]

ADO informuje, że w przypadku zakupu towarów, których producent pochodzi z państwa trzeciego dane osobowe mogą być przekazywane do tegoż państwa trzeciego, z zastrzeżeniem, że podmiot przetwarzający dane pochodzący z państwa trzeciego będzie gwarantował zachowanie wymogów stawianych przez RODO, chronił prawa osób, których dotyczą dane oraz wyrazi zgodę na odpowiednie zabezpieczenia prawne w postaci np. standardowych klauzuli umownych ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Konieczność przekazania Twoich danych pojawia się w przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, w zakresie niezbędnym do wykonania tych uprawnień.

10. [SKARGA]

Jeżeli Twoim zdaniem ADO naruszył prawo do ochrony danych osobowych lub inne uprawnienia przyznane Ci na mocy obowiązującego prawa, w tym RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. [ZABEZPIECZENIA]

Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i nieustająco usprawniamy procesy oraz systemy, aby zapobiec jakimkolwiek incydentom związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych. Standardowo stosujemy w ramach działalności Sklepu następujące zabezpieczenia: certyfikat SSL, szyfrowanie danych.

Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

Dodatkowo, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi fakultatywnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych. Pamiętaj, że nie są one obowiązkowe, a raz wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Jeśli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, zgody może udzielić wyłącznie twój rodzic lub opiekun.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych przez Kamila Mizerę podczas korzystania przeze mnie z serwisu https://oponypulawy.pl/ w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie w celach analitycznych informacji o mnie, w tym informacji zapisywanych w plikach „cookies”, zbieranych przez Kamila Mizerę podczas korzystania przeze mnie z serwisu https://oponypulawy.pl/

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Kamila Mizerę informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.